Kudret | İlker Güven Yazdı

Kudret | İlker Güven Yazdı
Yayınlama: 11.11.2022 17:16
A+
A-
Sözlük anlamı;gücü yetmek,bir işi ölçülü ve planlı yapmak,planlamak,kıymetini bilmek,rızkını daraltmak bir şeyin niteliğini,niceliğini ve şeklini belirlemek anlamlarını taşır.Allah çapında Kudret;dilediğini eksiği ve fazlası olmadan Hikmet çerçevesinde yapmak anlamındadır.Evreni yoktan var eden Allah’ın gücü,her şeye yeter.Kur’anda Kudret kavramı 103 Ayette Allah ile özdeşleşmiştir.Klasik Teist (Tanrılı) inanç;her şeye güç yetirebilir,her şeyi var edebilir,
her şeyi yaratabilir bir Tanrı tasavvuru (zihinde canlandırma) ortaya koyar.Mehmet Ata Az’ın Mutlak Kudret ve Taş Paradoksu adlı eserinde;Teist inançlardan İslam ve Dini metni Kur’an,Tanrı’nın Kudretini tanımlarken”Onun gücü her şeye yeter” ifadesini kullanır.Hristiyanların Dini metni İncil ise;”Tanrı için her şey mümkündür” ifadesi kullanır.
Diğer inançların dini metinlerinde de,Tanrının Kudretine ilişkin tanımlarda da, benzer ifadeleri görebiliriz. Dini metinlerde Tanrı’nın Kudret sıfatı için genel bir tanım yapılmıştır.Örneğin;Allah’ın her şeye gücü yeter ifadesinin ne anlama geldiği,yada nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili net ve ayrıntılı ifadeler bulunmamaktadır.Bunun nasıl anlaşılması gerektiği ve sınırlarının nasıl belirleneceği 
inananlara bırakılmıştır.İslam düşüncesinin Kudret sıfatını yansıtan en iyi düşünür Gazali dir.Gazali eserlerinde Kudret sıfatını Klasik tanımlar dışında,Paradoks (Aykırı düşünce),çelişki ve
çıkmazlara neden olan Kudret tasavurları ile ele almıştır.İslam düşüncesinde Kudret sıfatı ile ilgili ilk ciddi tartışmalar dokuzuncu yüzyılda Mu’tezile ile başlar.Mu’tezile;Tanrı’nın Kudret sıfatının zulüm ve yalana gücünün yetip yetmeyeceği tartışmasını yapmıştır.Bazı kaynaklarda,Nazım’ın, Allah’ın zulme ve yalana gücü olmadığını ve bu tür fiilleri yapmadığını savunduğu belirtilir.Diğer Mu’tezile düşünür ise;Tanrının doğasını göz önünde bulundurarak,Adalet,İyilik,Doğruluk ve Adil sıfatlarını esas alarak,Tanrı’nın yalan söyleme ve zulmetme fiillerinde bulunmayacağını ileri sürmüştür.Ebul Huzeyl’ e göre;her ne kadar Tanrı’nın bu fiilleri yapma gücü olsa da,Adalet,Hikmet ve Rahmeti nedeniyle bu tür kötü fiilleri yapmaz/yapamaz.Aksi takdirde,Tanrı sıfatlarında çelişki oluşur diyor.Batı düşüncesinde de, Tanrı’nın Kudret sıfatı üzerine tartışmalar olmuştur.HristiyanTanrı anlayışında öne çıkan sıfatlardan biri;Tanrı mutlak iyi ve sevgidir.Bu iki sıfat Tanrı inancında,diğer bütün sıfatlara baskın geldiği ve onları şekillendirdiği kabul edilir.Tanrı’nın mutlak iyi olduğu anlayışı,
geleneksel Tanrı anlayışından farklıdır.Zira İncil’de;”Tanrı için her şey mümkündür” ifadesi ile,Tanrı’nın mutlak iyi olma sıfatı,mutlak Kudret sıfatının tanımını zorlaştırmaktadır.İşte bu nedenle,Hristiyanlığın bu anlayış farklılığına Paradoks,köklü inanca aykırı demek oluyor.İslam düşüncesinde ise;imkansız (olanaksız) fiillerin,Mucize gibi fiillerde Tanrı tarafından gerçekleşebileceği ileri sürülmektedir.Batılı düşünürlerde ise;,Kudret Paradoksunda kötülük
önemli yer almaktadır.Zira Tanrı’nın mutlak iyidir sıfatı esas alınıyor.Ancak Peter Geach ve Nilson Pike gibi Hıristiyan düşünürleri;Tanrının mutlak Kudreti gereği kötü fiilleri yapması da,gerekir diyorlar.İslam Düşünür Nazzam;Tanrının yalan söyleme ve zulmetme fiillerinde bulunmayacağını savunmaktadır.Bir başka tartışma konusunda,Mutlak Kudret ile Ahlaki Mükemmelliğe bir arada ve aynı anda sahip olamayacağı konusudur.Filozoflar ve Teologlar,bu konuda farklı ve zıt görüşler ileri sürmüştür.Tanrı’nın Kudretinin mutlaklığının en önemli kanıtı,mucizelerdir.Bir çok Teist Mucizeleri,
İlahi Kudretin mutlaklığının çok önemli kanıtı olduğunu belirtirler.
Atatürk’ün Kudret ile ilgili sözleri;
. Ordumuz Türk birliğinin,Türk Kudret ve Kabiliyetinin,Türk Vatanseverliğinin çelikleşmiş ifadesidir.
. Ancak hür fikirlere sahip olan insanlar,vatanlarına faydalı olabilirler ve onlardır ki,vatanlarını kurtarıp muhafaza etme Kudretine malik olurlar.
. Egemenlik kuvvetle,kudretle ve zorla alınır.
. Topraklarının üç bir yanı Deniz olan bir Ulusun sınırını,Halkın Kudret ve yeteneğinin hududu çizer.
(1 Kasım 1932)
 Tanrı hepimizi,Akıl,hikmet ve kudretinden esirgemesin.

Emekli Tuğamiral