Cihat arapça chd kökünden gelir. Mücadele, gayret ya da çaba demektir. Cihat, Allah yolunda çalışmak, din uğruna verilen savaş anlamı da taşır. Dini kültürde cihat, islam dininin insanlığın huzuru için koyduğu ilkelere uygun davranmak amacıyla çalışma ve gayret sarf etme anlamına gelir. Cihat müminin bütün varlığını seferber ederek yüce Rabbinin...
16.06.2023 14:19
Cihat | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
İyilik,kapsayıcı bir anlatımla,belli insan gereksinimini karşılayan,insanın çıkar ve dileklerine uygun düşen anlamındadır.iyilik kişiye,topluma,bir sınıfa yararlar sağlayan özdeksel yani maddi ve tinsel yani ruhsal olgunluğun niteliğidir.İyilik kısaca,özneye yani eylemi yapan kişiye yararlı olma durumudur.İyiliği düşünen Filozoflar iki olguyu birlikte değerlendirirler. Bazıları iyiliğin olabilmesi için,kötülüğün gerekli olduğunu ileri sürerler.Bu düşünce tarzına Teodise...
04.06.2023 20:48
İyilik | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
Hayal zihinde tasarlanan,canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey,düş,imge ve görüntü anlamları taşır.Ayrıca bir kimse veya bir şeyin bellekte kalan görüntüsü,belli belirsiz görülen şey veya gölgesidir. Hayal kelimesinin eş anlamlısı olarak görüntü,rüya ve serap kelimeleridir.Tradisyonalist ekolün yani gelenekçi, moderniteye karşı olan ekolün günümüzdeki en güçlü temsilcilerinden birisi de,William Chittick dir. William, Sufinin...
19.05.2023 16:40
Hayal | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
İrfan,bilmek,kültür,tanımak,kavramak,bir olguyu anlama,varış,varışçılık,gerçeğe ulaştırıcı ve güçlü bir sezi yetisi anlamlarını taşır. Ayrıca İrfan,dindar,düzgün ve pürüzsüz anlamlarına da gelir.Tasavvufta İrfan,Allah ve onun sıfatları,fiilleri,isimleri ve tecellileri hakkında manevi deneyimle doğrudan elde edilen bilgi anlamındadır.Bir ilmin İrfana dönüştüğünün gösterge ve belirtisi,kulun kalbinde Takva yani günahtan sakınma,Huşu yani Tanrıya boyun eğiş ve şaşkınlığın gitgide...
10.05.2023 20:35
İrfan | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
HÜSNÜHAL bir kimsenin yaşayışında uygun olmayan bir şeyin bulunmama durumu,iyi durum,iyi hal durumudur.Hüsnühal Kağıdı da,bir kimsenin yaşamında kötü bir şey bulunmadığını gösteren resmi kuruluşlar tarafından verilen belge,bir başka ifade ile iyi hal belgesidir.Hüsnühal,davranışı ile takdir toplayan davranış güzelliği anlamı da taşır.Hüsnü,güzel,göze ve kulağa hoş gelen,hayranlık uyandıran ve çirkin karşıtı demektir.İyi...
20.04.2023 14:20
Hüsnühal | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
TDK’na göre sözlük anlamı;doğruluk,özü sözü bir olma,gerçeği saklamamak,bildiğinden,inandığından ve olduğundan başka türlü görmeye veya göstermeye çalışmamaktır.Dürüst,mert insan;hayatındaki doğruya daha önem veren,gerçeği saklamayan ve olduğundan başka türlü görünmeyen,tutarlı kişidir. Bu insanlar her zaman doğru ile beraber,gerçek ve hakikatin peşinde koşarlar.Hayatlarını yalansız bir şekilde yaşarlar.Dürüstlük genel ahlak kuralları açısından her insanda bulunması...
11.04.2023 19:58
Dürüstlük | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
CEZBE;bir inanışın,ya da bir duygunun verdiği coşku ile,kendini yitirme,kendinden geçme anlamındadır. Cezbe Allah’ın kulunu kendine çekmesi,kulun Allah’a kavuşmasıdır.Cezbe iki türlü olur,birincisi Hafi(Gizli) Cezbe,yani kulun Hakk’ı sevmesi,ikincisi Celi(Açık) Cezbe,yani Hakk’ın kulu sevmesidir. Cezbeye tutulanlara da MECZUP denir.Meczup kelimesinin sözlük anlamı,bir yerin,ya da bir kimsenin etkisi altında kalıp,O’na doğru çekilen veya karşı...
29.03.2023 21:36
Cezbe-Cazibe | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
Sözlükte;Yakın Olmak,Yakınlık anlamındaki Vely kökünden türeyen Velayet;Sevmek,Yönelmek,Yardım Etmek, bir işin Sorumluluğunun Kendinde Olmak anlamlarına da gelir.Velayet hakkına sahip olan kişiye Veli denir. Aynı kökten Veliye fiilinin biri Velayet,diğeri Vilayet şeklindeki mastarları arasında fark olup olmadığı hakkında Arap Dilbilimciler ikiye ayrılmıştır.Ziyad El-Ferra gibi Dilbilimciler iki kelimenin birbirinin yerine kullanılabileceğini kabul ederler.İbnü’s-Sikkit...
26.03.2023 21:12
Velayet | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
Bu kelimeler Arapçadır.Ancak toplama biçimi yönüyle,Farsça olan bir söz kümesidir.TDK’na göre Hissikablelvuku anlamı;Hissi-His,Kable-Önce,El Vuku da,Olma demektir.Dilimize Arapçadan geçen bu kelime ÖNSEZİ olarak açıklanır.Bugün Hissikablelvuku yerine;İçe Doğma,Basiret,Altıncı Duyu,İçime Doğan ve His kelimeleri kullanılır.Özetle,henüz gerçekleşmeden önce olacakları hissetmek veya önsezi diye açıklarız.Tasavvufi olarak Hissikablelvuku,insanlarda Külli İradenin Cüzi İradesi vardır.Hatta hayvanlarda da,Cüzi İrade...
09.03.2023 22:50
Hissikablelvuku | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
Kemalat,bilgi ve ahlak güzelliği olarak olgun kişi,iyilik,mükemmellik ve iyi,güzel huy anlamları taşır.Ayrıca terbiye ve edep anlamında da kullanılmaktadır.Kemalata ermek,bir şeyin tam olması,en iyi duruma gelmesi,en olgun ve yetişkin döneminde olmak anlamını taşır.Yani bir şey,en olgun ve yetişkin dönemde ise,Kemalata ermiş demektir.Tasavvufi olarak Kemal,olgunluk,erginlik anlamındadır.Kemalat ise,olgunlaşmanın sonucu olan mükemmellik anlamında kullanılır.Ehil...
21.02.2023 18:54
Kemalat | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
NATO’nun Amacı, ABD’nin önderliğinde ilk kurulduğu günden, günümüze kadar Siyasi ve Askeri olarak ABD’nin Ulusal Çıkarlarının korunması ve özellikle kendi Silah Sanayine pazar oluşturmak üzere kurulmuş bir ittifaktır. Türkiye NATO’nun 71 yıldır üyesidir. Son zamanlarda başta ABD ve İngiltere olmak üzere Türkiye’nin hayati kendi Ulusal Çıkarlarını korumak için aldığı kararlara...
31.01.2023 18:21
Türkiye ve Nato (2) için yorumlar kapalı
İkinci Dünya savaşında ve sonrasında Atatürk hayatta olsaydı TÜRKİYE NATO’ya girer miydi?Atatürk Türk Devrimcilerin önderidir. Devrimleri geliştirip korumayı 15 yıl gibi çok kısa bir dönemde başarabilmiş ender bir Liderdir.Atatürk Cumhuriyeti’nin iki temel dayanağı,Milli Egemenlik ve Tam Bağımsızlıktır.Milletin varlığı ve korunması,Tam Bağımsızlık ve Milli Egemenlik ilkelerine bağlıdır.Türk milleti ancak,Bağımsız bir Devlet...
29.01.2023 20:25
Türkiye ve Nato için yorumlar kapalı
HİDAYET İslam kökenli bir kelimedir.Hidayet,Doğru Yol ve Hak olan müslümanlık yolu anlamına gelir. Türk Dil Kurumu,Doğru Yol olarak tanımlıyor.Dini açıdan ise,İslamiyeti seçme anlamına gelir. Hidayet,Arapça HDY kökünden türetilen,Hada,Yol gösterdi,Kılavuz oldu sözcüğünden evrilmiştir.Aynı kökten türeyen Hediye kelimeside,Hidayeti İlahi bir hediye olarak yorumlamak da,mümkündür.Hidayet için dini anlamda gerekenlerin başında,kişinin kararlılığı ve iradesi...
21.01.2023 19:34
Hidayet | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
Saadet,mutluluk anlamı ile birlikte Bahtiyar anlamı da taşır.Mutluluk maddi ve/veya manevi özlemlere ulaşılması sonucu hissedilen bir tatmin ve kıvanç durumudur.Bir başka deyişle,bireylerin yaşamlarında aldıkları duyum ve olumlu duyguların toplamıdır.Bahtiyarlık talihin uygun olması durumu,saadet ve mutluluktur.Saadet ve Şekavet yani talihsizlik,bedbahtlık birbirinin zıddıdır.Saadet ve Şekavetin açıklanmasında,mutlaka bir dış varlığın etkisi söz konusudur.Bu...
04.01.2023 00:00
Saadet | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
Kelam,Söz kelime anlamındadır.Her kelime,tamlama ve birleşik isim bir kelamdır.Arapça kökenli bir sözlük olan kelam,İslam Dinindeki en önemli ilimlerden biridir.Kelam,Teolojik Felsefenin adıdır.Allah’ın varlığını ispatlamak için,Akli ve Somut kanıtlar sunan ilme Kelam denir. İslam Bilginlerine göre Kelam,Laftan üstündür.Herhangi bir derinliği olmayan öylesine söylenmiş her Söz Laf-ı Güzaf yani boş,saçma söz olarak nitelendirilir.Kelam ise hem...
21.12.2022 21:14
Söz-Kelam için yorumlar kapalı
Sıhhat,Arapça kökenli bir kelimedir.Sözlük olarak.Esenlik,Sağlık,Afiyet,Doğruluk ve Gerçeklik anlamları taşır.Sıhhat kelimesi dilimizde,sağlıklı olmak anlamında sıkça kullanılır.Sıhhatler olsun,sıhhati yerindeymiş deyimleri de,buradan gelir.Fuzuli’nin Alegorik bir eseri olan,Sıhhat-u Maraz (Hastalık) da, Kan,Safra,Sevda ve Balgam,insana bahşedilen birbiri ile uyumlu dört kardeştir.Bunlar bedenin Sıhhati,hastalık da, tedavisi de,bunlarla olmaktadır.İnsan kendine çok güvenip,dikkat etmezse,sıhhatini yitirip hasta olur. Sonra,hastalığa...
08.12.2022 21:24
Sıhhat | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
Mefkure sözcüğü Ziya Gökalp tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.Fikir kelimesi ile aynı kökten türemiştir.Fikir,düşünce ve görüş anlamı taşırken,Mefkure gerçekleştirilmek istenen Amaç,Hedef demektir.Ayrıca ülkü,erek,maksat ve dava gibi eş ve yakın anlamlı kelimeler de kullanılabilir.Düşünmek,bir yargıya ulaşmak için bilgileri incelemek,bağlantılardan yararlanarak Fikir üretmektir. Düşünme sırasında İlahi Yaradanın bahşettiği Akıl,Mantık,sağduyu ve yaratıcı yorum ile,Zihinde Amacı/Mefkureyi...
25.11.2022 14:53
Mefkure | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
Sözlük anlamı;gücü yetmek,bir işi ölçülü ve planlı yapmak,planlamak,kıymetini bilmek,rızkını daraltmak bir şeyin niteliğini,niceliğini ve şeklini belirlemek anlamlarını taşır.Allah çapında Kudret;dilediğini eksiği ve fazlası olmadan Hikmet çerçevesinde yapmak anlamındadır.Evreni yoktan var eden Allah’ın gücü,her şeye yeter.Kur’anda Kudret kavramı 103 Ayette Allah ile özdeşleşmiştir.Klasik Teist (Tanrılı) inanç;her şeye güç yetirebilir,her şeyi var...
11.11.2022 17:16
Kudret | İlker Güven Yazdı için yorumlar kapalı
12