Bu kelimeler Arapçadır.Ancak toplama biçimi yönüyle,Farsça olan bir söz kümesidir.TDK’na göre Hissikablelvuku anlamı;Hissi-His,Kable-Önce,El Vuku da,Olma demektir.Dilimize Arapçadan geçen bu kelime ÖNSEZİ olarak açıklanır.Bugün Hissikablelvuku yerine;İçe Doğma,Basiret,Altıncı Duyu,İçime Doğan ve His kelimeleri kullanılır.Özetle,henüz gerçekleşmeden önce olacakları hissetmek veya önsezi diye açıklarız.Tasavvufi olarak Hissikablelvuku,insanlarda Külli İradenin Cüzi İradesi vardır.Hatta hayvanlarda da,Cüzi İrade...
09.03.2023 22:50
0
Kemalat,bilgi ve ahlak güzelliği olarak olgun kişi,iyilik,mükemmellik ve iyi,güzel huy anlamları taşır.Ayrıca terbiye ve edep anlamında da kullanılmaktadır.Kemalata ermek,bir şeyin tam olması,en iyi duruma gelmesi,en olgun ve yetişkin döneminde olmak anlamını taşır.Yani bir şey,en olgun ve yetişkin dönemde ise,Kemalata ermiş demektir.Tasavvufi olarak Kemal,olgunluk,erginlik anlamındadır.Kemalat ise,olgunlaşmanın sonucu olan mükemmellik anlamında kullanılır.Ehil...
21.02.2023 18:54
0
NATO’nun Amacı, ABD’nin önderliğinde ilk kurulduğu günden, günümüze kadar Siyasi ve Askeri olarak ABD’nin Ulusal Çıkarlarının korunması ve özellikle kendi Silah Sanayine pazar oluşturmak üzere kurulmuş bir ittifaktır. Türkiye NATO’nun 71 yıldır üyesidir. Son zamanlarda başta ABD ve İngiltere olmak üzere Türkiye’nin hayati kendi Ulusal Çıkarlarını korumak için aldığı kararlara...
31.01.2023 18:21
0
İkinci Dünya savaşında ve sonrasında Atatürk hayatta olsaydı TÜRKİYE NATO’ya girer miydi?Atatürk Türk Devrimcilerin önderidir. Devrimleri geliştirip korumayı 15 yıl gibi çok kısa bir dönemde başarabilmiş ender bir Liderdir.Atatürk Cumhuriyeti’nin iki temel dayanağı,Milli Egemenlik ve Tam Bağımsızlıktır.Milletin varlığı ve korunması,Tam Bağımsızlık ve Milli Egemenlik ilkelerine bağlıdır.Türk milleti ancak,Bağımsız bir Devlet...
29.01.2023 20:25
0
HİDAYET İslam kökenli bir kelimedir.Hidayet,Doğru Yol ve Hak olan müslümanlık yolu anlamına gelir. Türk Dil Kurumu,Doğru Yol olarak tanımlıyor.Dini açıdan ise,İslamiyeti seçme anlamına gelir. Hidayet,Arapça HDY kökünden türetilen,Hada,Yol gösterdi,Kılavuz oldu sözcüğünden evrilmiştir.Aynı kökten türeyen Hediye kelimeside,Hidayeti İlahi bir hediye olarak yorumlamak da,mümkündür.Hidayet için dini anlamda gerekenlerin başında,kişinin kararlılığı ve iradesi...
21.01.2023 19:34
0
Saadet,mutluluk anlamı ile birlikte Bahtiyar anlamı da taşır.Mutluluk maddi ve/veya manevi özlemlere ulaşılması sonucu hissedilen bir tatmin ve kıvanç durumudur.Bir başka deyişle,bireylerin yaşamlarında aldıkları duyum ve olumlu duyguların toplamıdır.Bahtiyarlık talihin uygun olması durumu,saadet ve mutluluktur.Saadet ve Şekavet yani talihsizlik,bedbahtlık birbirinin zıddıdır.Saadet ve Şekavetin açıklanmasında,mutlaka bir dış varlığın etkisi söz konusudur.Bu...
04.01.2023 00:00
0
Kelam,Söz kelime anlamındadır.Her kelime,tamlama ve birleşik isim bir kelamdır.Arapça kökenli bir sözlük olan kelam,İslam Dinindeki en önemli ilimlerden biridir.Kelam,Teolojik Felsefenin adıdır.Allah’ın varlığını ispatlamak için,Akli ve Somut kanıtlar sunan ilme Kelam denir. İslam Bilginlerine göre Kelam,Laftan üstündür.Herhangi bir derinliği olmayan öylesine söylenmiş her Söz Laf-ı Güzaf yani boş,saçma söz olarak nitelendirilir.Kelam ise hem...
21.12.2022 21:14
0
Sıhhat,Arapça kökenli bir kelimedir.Sözlük olarak.Esenlik,Sağlık,Afiyet,Doğruluk ve Gerçeklik anlamları taşır.Sıhhat kelimesi dilimizde,sağlıklı olmak anlamında sıkça kullanılır.Sıhhatler olsun,sıhhati yerindeymiş deyimleri de,buradan gelir.Fuzuli’nin Alegorik bir eseri olan,Sıhhat-u Maraz (Hastalık) da, Kan,Safra,Sevda ve Balgam,insana bahşedilen birbiri ile uyumlu dört kardeştir.Bunlar bedenin Sıhhati,hastalık da, tedavisi de,bunlarla olmaktadır.İnsan kendine çok güvenip,dikkat etmezse,sıhhatini yitirip hasta olur. Sonra,hastalığa...
08.12.2022 21:24
0
Mefkure sözcüğü Ziya Gökalp tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.Fikir kelimesi ile aynı kökten türemiştir.Fikir,düşünce ve görüş anlamı taşırken,Mefkure gerçekleştirilmek istenen Amaç,Hedef demektir.Ayrıca ülkü,erek,maksat ve dava gibi eş ve yakın anlamlı kelimeler de kullanılabilir.Düşünmek,bir yargıya ulaşmak için bilgileri incelemek,bağlantılardan yararlanarak Fikir üretmektir. Düşünme sırasında İlahi Yaradanın bahşettiği Akıl,Mantık,sağduyu ve yaratıcı yorum ile,Zihinde Amacı/Mefkureyi...
25.11.2022 14:53
0
Sözlük anlamı;gücü yetmek,bir işi ölçülü ve planlı yapmak,planlamak,kıymetini bilmek,rızkını daraltmak bir şeyin niteliğini,niceliğini ve şeklini belirlemek anlamlarını taşır.Allah çapında Kudret;dilediğini eksiği ve fazlası olmadan Hikmet çerçevesinde yapmak anlamındadır.Evreni yoktan var eden Allah’ın gücü,her şeye yeter.Kur’anda Kudret kavramı 103 Ayette Allah ile özdeşleşmiştir.Klasik Teist (Tanrılı) inanç;her şeye güç yetirebilir,her şeyi var...
11.11.2022 17:16
0
Sözlük anlamı;Yazgı,kaçınılmaz kötü Talih,Takdir,Ölçme,Plan ve Program gibi anlamları taşır.Ayrıca Gücü Yetmek,Miktar,bir şeyin şeklini ve niteliğini belirlemek,rızkını daraltmak gibi anlamları da var. Kader,Tanrı’nın sınırsız ilmi ile ezelden ebede var olan her şeyi bilmesi ve takdir etmesidir. Kaza; Allah’ın Depremler,Seller,Çığlar,Fırtınalar,Heyelanlar gibi.ezelde takdir ettiği şeyleri,zamanı gelince takdirine uygun olarak yaratmasıdır. Bir insanın ne zaman doğacağı,ne zaman...
29.10.2022 00:00
0
Kelime anlamı;büyüklere,yaşlılara,kutsal bilinen kimselere karşı duyulan sevgi ve çekinmekle karışık bağlılık.Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.Allah’a saygı ise;huzurunda olma şuurunun bedene hareketsizlik ve edep(utanma,çekinme duygusu)olarak yansımasıdır. Felsefi olarak Saygı:Başta Immanuel Kant (1724-1804)olmak üzere,Felsefenin ilk denemelerinde,çağdaş zamanlara kadar çok sayıda düşünür Saygı kavramı üzerine çeşitli Felsefi görüşler ileri sürmüştür. Örneğin Konfüçyüs (MÖ...
16.10.2022 20:44
0
Kelime anlamı olarak,aşk,şiddetli sevginin adıdır.Aklın yok olduğu yerdir aşk. Filozoflara göre Aşk; Filozoflar Aşk da,biri yırtıcı veya yakıcı,öbürü sevecen veya yapıcı olarak iki karşıt unsur belirtirler.Her aşk bu iki unsurun dengesinde olumlu anlamını kazanır.Aşk da,azda olsa bir çılgınlık vardır.Aşkı insancıl cinsellik olarak görenler de vardır.Goethe,Ben sizi seviyorsam bundan size ne?...
19.09.2022 19:51
0
Türkiye’nin Toprak Vatanı 783.562 Kilometrekare,Mavi Vatanı 462.000 Kilometrekare,Beyaz Vatanı da,1.245.562 Kilometrekare alan ve üstüdür.Sayılarla ifade edilen Mavi Vatanımızın,yani Deniz Yetki Alanlarının ne kadarını ilan ederek resmiyet kazandırdık? Karadeniz’deki Mavi Vatanımızı 1986 yılında tek taraflı MEB (Münhasır Ekonomik Bölge)’mizi ilan ettikten sonra,Karadeniz’e sahildar ülkelerle ayrı ayrı yapılan Anlaşmalarla Karadeniz’de MEB yani...
08.09.2022 19:09
0
NATO 1949 yılında Kuzey Amerika ve Avrupa’nın Güvenlik – Savunmasını esas alan bir Antlaşmadır.Türkiye Sovyetler Birliği 17 Aralık 1925 yılında,Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalamış,1945 yılına kadar da yürürlükte kalmıştır. Türkiye 1923 Lozan Anlaşmasını tanımayan ABD ile Atatürk’ün vefatından sonra, 1 Nisan 1939 yılında Ticaret Antlaşması,27 Şubat 1946 da,”iki ülke arasındaki ananevi dostluk bağlarını...
05.07.2022 18:25
0
Günümüzde Türk-Yunan ilişkilerinde gerilimi tırmandıran, Antlaşmalar ile  ‘askersizleştirmek’ kaydıyla egemenliği Yunanistan’a bırakılan toplam 18 ada ile, Türkiye’nin bir parçası olan, 152 ada ve adacıktan,18+1 ada ve kayalığın Yunanistan tarafından zabt ve işgali gün geçtikçe çözüm bekleyen ve kanayan derin bir yara haline gelmiştir. Askersizleştirmek kesin ve bağlayıcı şartı ile egemenliği...
25.06.2022 21:57
0